Privacybeleid – geldig  vanaf 1 mei 2020

We vinden de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informatie geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. In dit beleid vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoe wij ze beschermen en hoe je je  privacy-rechten kan uitoefenen.

 1. Wie verwerkt jouw gegevens?

Studio Dansemble, met maatschappelijke zetel te Schelle, Halfstraat 80 en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0746.509.624 (RPR Antwerpen) is de verantwoordelijke voor de verwerking van je   persoonsgegevens zoals die op deze website of via onze diensten worden verzameld, hierna “ons bedrijf” of “wij” genoemd.

Indien je meer informatie wil over dit privacybeleid of voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen met  ons secretariaat via info@studiodansemble.be.

2. Welke GEGEVENS verzamelen wij?

Wij verzamelen de informatie en gegevens die je ons zelf geeft wanneer je gebruikmaakt van onze website/apps  en onze diensten , o.a. wanneer je:

 • een gebruikersaccount aanmaakt;
 • ons contactformulier invult;
 • deelneemt aan enquêtes, wedstrijden of producties;
 • je inschrijft op onze nieuwsbrief;
 • tickets koopt voor evenementen
 • als klant of leverancier een contract met ons afsluit of een prospect bent;
 • als public relation in onze database bent opgenomen;
 • bij ons solliciteert of een stage volgt.

Wij verzamelen ook gegevens die volgen uit het gebruik van onze producten en diensten.

Meer informatie

Wij verzamelen verschillende types informatie naargelang van de diensten waarvan je gebruikmaakt.

 • Wanneer je een gebruikersaccount aanmaakt: wij verzamelen de informatie die je ons geeft in het inschrijvingsformulier, waaronder je naam, voornaam, e-mailadres, postadres, IP-adres, geboortedatum, telefoonnummer, interessegebieden enz.
 • Wanneer je ons contactformulier gebruikt: wij verzamelen de informatie die je ons geeft in het contactformulier, waaronder je naam, voornaam, aanspreking, e-mailadres, telefoonnummer enz.
 • Als je je kandidaat stelt om bij ons te werken of deel te nemen aan een productie verzamelen wij de informatie die je ons meedeelt (waaronder de informatie in je CV en motivatiebrief en desgevallend jouw afbeelding en de aan de betreffende productie specifiek verbonden criteria of gegevens) met het oog op de evaluatie van je mogelijke tewerkstelling of deelname, om met jou te communiceren en desgevallend om met jou een overeenkomst af te sluiten of om jouw tewerkstelling of deelname later (opnieuw) in overweging te nemen.
 • Als wij jou e-mails toesturen, kan informatie worden verzameld over de manier waarop je reageert op dergelijke e-mails, bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail wordt geopend of op de links die erin staan, wordt geklikt. Dit bijvoorbeeld om te kijken in hoeverre de boodschap relevant wordt ervaren en onze diensten hierop af te stemmen.
 • Wanneer je tickets voor evenementen van Studio Dansemble koopt, verzamelen wij gegevens zoals naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, taal, geslacht, geboortedatum, betaalgegevens (bv. jouw bankkaartnummer, rekeningnummer creditcardnummer),datum van de aankoop en het aantal gekochte tickets per event
 • Wanneer wij aan prospectie doen of een contract met jou als klant of leverancier afsluiten, verzamelen wij gegevens zoals naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, btw-nummer, rekeningnummer en functie binnen het bedrijf.
 • Wanneer je als public relation in onze database bent opgenomen, verzamelen wij gegevens zoals naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en gezinssamenstelling.
 • Wanneer je auditie doet voor een van onze opdrachten verzamelen we je naam, contactgegevens, dansniveau en alle gegevens die je opgeeft bij de inschrijving
 • Wanneer je deelneemt aan onze stages of kampen verzamelen we alle gegevens die je opgeeft bij de inschrijving. Deze gegevens worden enkel gedeeld met het Studio Dansemble secretariaat en de lesgevers.
 • Wanneer je je inschrijft in onze dansschool bewaren wij alle gegevens die je opgeeft bij inschrijving.
 • 3. Hoe en waarom gebruiken wij jouw gegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens op basis van de criteria die in de wet worden voorzien enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Jouw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt met als doel:

 • jou producten/diensten te leveren en die levering te verbeteren;
 • jouw inschrijving/bestelling te verwerken en betaling te aanvaarden;
 • jou voordelen aan te bieden;
 • met jou te communiceren en jou beter te informeren over onze evenementen, kampen, activiteiten,…
 • onze activiteiten en dans/zangopdrachten te beheren;
 • onze marketing- en reclamecampagnes te voeren;
 • om geschikte medewerkers of deelnemers en/of publiek voor onze producties te selecteren;
 • omdat je zelf wilt dat wij jouw gegevens bewaren, bijvoorbeeld doordat je je aanmeldt om opgenomen te worden in ons bestand om geselecteerd te worden als medewerker of als deelnemer of publiek bij mogelijke toekomstige producties;
 • de overeenkomst die we met jou afgesloten hebben uit te voeren;
 • voor klanten- en leveranciersbeheer (inclusief facturatie en opvolging solvabiliteit);fraude te voorkomen;
 • de veiligheid van de website te verzekeren;

Meer informatie

Om jouw persoonsgegevens te verwerken, steunen wij altijd:

 • op de toestemming die je ons hebt gegeven, bijv. door bij het surfen op onze website het daartoe bestemde vakje aan te vinken, door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, deel te nemen aan een wedstrijd of door ervoor te kiezen om contact met ons op te nemen m.b.v. het contactformulier. In dat geval heb je altijd de mogelijkheid om jouw toestemming voor de toekomst in te trekken.
 • op een ander criterium waarin de wet voorziet: bijv. indien de gegevensverzameling noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract dat we met jou hebben afgesloten of als dit noodzakelijk is met het oog op de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn. In bepaalde gevallen kan de verwerking van je gegevens ook noodzakelijk zijn om je essentiële belangen te vrijwaren of om het gerechtvaardigd belang van ons bedrijf te verwezenlijken.

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens altijd op een wettelijke manier. Die verwerking heeft de volgende doelstellingen:

 • de door jouw gevraagde diensten leveren en verbeteren, bijv. om jou nieuwsbrieven te kunnen sturen waarvoor je je hebt ingeschreven of om je deelname aan onze commerciële acties of wedstrijden te kunnen behandelen of om klachten op te volgen.
 • met jou communiceren, om je op de hoogte te stellen van nieuwe evenementen, activiteiten en lessen
 • onze activiteiten beheren, met inbegrip van onze commerciële en marketingstrategie;
 • onze marketing- en reclamecampagnes voeren;
 • om geschikte medewerkers of deelnemers en/of publiek voor onze producties te selecteren;
 • omdat je zelf wilt dat wij jouw gegevens bewaren, bijvoorbeeld doordat je je aanmeldt om opgenomen te worden in ons bestand om geselecteerd te worden als medewerker of deelnemer of publiek bij mogelijke toekomstige producties;
 • de overeenkomst die we met jou afgesloten hebben uit te voeren;
 • voor klanten- en leveranciersbeheer (inclusief facturatie en opvolging solvabiliteit);
 • fraude voorkomen;
 • de veiligheid van de website verzekeren;
 • statistische analyses m.b.t. onze klanten uitvoeren, anoniem en met als enige doel om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.
 • 4. Minderjarigen

Wij letten er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigen ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

5. Hoe en met wie wordt die informatie gedeeld?

Wij delen jouw gegevens niet met derden, behalve met de andere ondernemingen van de Studio 100-groep. Verder zullen wij jouw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben of daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Meer informatie

Wij delen gegevens niet met derden. In bepaalde gevallen kunnen jouw gegevens echter worden meegedeeld aan de andere bedrijven van de Studio 100-groep of in geval van overdracht van activiteiten van ons bedrijf. Deze zullen jouw gegevens echter uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelen die in punt 3 hiervoor zijn uiteengezet.

In bepaalde gevallen kunnen die gegevens worden meegedeeld aan derden die ons diensten leveren of die in onze naam en voor onze rekening diensten verstrekken. Het kan daarbij gaan om diensten voor levering, ICT-providers, mailproviders, payment service providers, tussenpersonen die tickets verkopen voor onze evenementen en/of de toegangscontrole regelen, cloudproviders of  statistiekbeheer. Een beroep doen op dergelijke dienstverleners en uw gegevens meedelen helpt ons om onze diensten te verstrekken en te verbeteren.

Bovendien zijn wij verplicht om jouw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet of door een gerechtelijke uitspraak.

We zullen je persoonsgegevens enkel doorgeven indien je belang of je fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen en je zal daar ook steeds transparant over worden ingelicht (behalve in geval van wettelijke uitzonderingen).

Indien wij in andere situaties persoonsgegevens aan derden zouden doorgeven, dan gebeurt dit waar wettelijk vereist met jouw toestemming.

In ieder geval verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te verzekeren, met name door passende contracten te sluiten met derden.

6. Hoe kan je jouw gegevens beheren/krijg je toegang tot jouw gegevens en kan je ze schrappen?

Je hebt het recht om toegang te krijgen tot jouw gegevens, het recht om jouw gegevens te corrigeren of te laten corrigeren, het recht om jouw gegevens te schrappen, het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je gegevens of tegen profilering, het recht om de verwerking van je gegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van je gegevens.

Meer informatie

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving heb je  het recht om:

 • jouw gegevens en de essentiële informatie m.b.t. de verwerking (doeleinden van de verwerking, categorieën van gegevens die worden verwerkt enz.) te raadplegen en er toegang toe te krijgen;
 • te vragen om die gegevens te corrigeren of, indien nodig, te schrappen, met name wanneer die gegevens niet meer noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden waarvoor ze werden verzameld/verwerkt of wanneer je jouw toestemming intrekt;
 • je te verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op jou betrekking hebben in bepaalde specifieke gevallen, met inbegrip van verwerking ten behoeve van direct marketing; in dat geval zullen wij jouw gegevens niet meer verwerken, tenzij om legitieme en dwingende redenen die zwaarder wegen dan jouw belangen en rechten en vrijheden of als de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • je te verzetten tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering;
 • te vragen om de verwerking te beperken, met name wanneer je de juistheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons de mogelijkheid biedt om de juistheid van die gegevens te controleren; en
 • jouw persoonsgegevens te recupereren, bijvoorbeeld om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke en, indien dit technisch mogelijk is, om te verkrijgen dat de gegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden overgedragen.

Je kan die rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen, hetzij via e-mail naar info@studiodansemble.be hetzij per post naar het adres : Studio Dansemble, Halfstraat 80, 2627 Schelle. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken, kan die termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Wij zullen jou in dat geval op de hoogte brengen.

Wij zullen jou alle rechten toekennen waarop je  volgens de toepasselijke regelgeving recht hebt. In dat verband verwijzen wij in het bijzonder naar de uitzonderingen op bovenvermelde rechten die van toepassing zijn voor verwerkingen voor journalistieke doeleinden en ten behoeve van academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen.

Klachten in geval van schending van de toepasselijke Belgische regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de Gegevensbeschermingautoriteit op het adres contact(at)apd-gba.be.

7. Hoe lang bewaren wij jouw informatie?

Jouw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is. De periode tijdens welke jouw gegevens worden bewaard, zal in ieder geval nooit langer zijn dan 5 jaar na het einde van de contractuele relatie. Als we je informatie niet langer hoeven te gebruiken, en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, verwijderen we de informatie van onze systemen, of anonimiseren wij die zodat wij je niet kunnen identificeren.

8. Zullen jouw gegevens worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte?

Neen

9. Hoe verzekeren wij de veiligheid van jouw gegevens?

Wij nemen technische, administratieve en fysieke maatregelen om de bescherming van jouw gegevens tegen eventuele vernietiging, verlies of wijziging ten volle te garanderen.

Wij maken met name ook gebruik van beveiligde verbindingen wanneer je ons via deze website persoonsgegevens verstrekt.

10. Hoe zal je op de hoogte worden gebracht van wijzigingen aan dit privacybeleid?

Je vindt de datum van de laatste wijziging van deze policy bovenaan dit document.

Meer informatie

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder dat wij jou daarvan op voorhand op de hoogte brengen. Wij nodigen jou dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website.

11. Hoe kan je contact met ons opnemen?

Je kan  contact met ons opnemen:

 • Studio Dansemble secretariaat: 03/295 24 90

Op dit privacybeleid is Belgisch recht van toepassing.

Geschillen met betrekking tot dit beleid vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Antwerpen.