Algemene voorwaarden

1   Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, inschrijvingen en/of werkzaamheden bij Studio Dansemble vzw, Halfstraat 80 – 2627 Schelle met ondernemingsnummer 0746.509.624.

2   Studio Dansemble vzw (dans/zang/musical)

2.1 Algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die onderdeel zijn van Studio Dansemble en de afnemer van lessen of workshops, hierna te noemen “de leerling”.
 2. De overeenkomst tussen de leerling en de dansstudio wordt aangegaan voor één schooljaar, wat loopt van september tot juli, inclusief de vakanties.
 3. Inschrijving vindt plaats door het volledig ingevulde inschrijfformulier in te vullen en is pas geldig na bevestiging. Deze inschrijving geldt voor het hele schooljaar. Bij bevestiging van uw inschrijving gaat u tevens akkoord met deze algemene voorwaarden en met de inschrijfvoorwaarden.
 4. Inschrijving dient te geschieden voor aanvang van het nieuwe schooljaar. Tussentijdse inschrijving (door het jaar heen) is mogelijk onder het voorbehoud dat er plaatsingsmogelijkheid is.
 5. Inschrijving is altijd onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen voor de desbetreffende lessen. Studio Dansemble behoudt zich het recht om lessen te annuleren wanneer er onvoldoende deelnemers zijn aangemeld.
 6. Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding, met dien verstande dat leerlingen van het voorgaande schooljaar voorrang hebben bij plaatsing.

2.2 Betaling

 1. Bij inschrijving verplicht men zich tot betaling van het gehele lesgeld. Ongeacht het wel of niet gebruiken van de lessen blijft de klant verplicht het lesgeld te voldoen. De mate van aanwezigheid staat los van de betalingsverplichting.
 2. Het lesgeld is gebaseerd op een heel schooljaar incl. de vermelde vakanties. De betaling van het verschuldigde lesgeld kan plaatsvinden door middel van overmaking per bank.

2.3 Opzegging/uitschrijving

 1. De leerling kan de lesdeelname tussentijds beëindigen:
 • Opzegging is alleen mogelijk door een schriftelijke opzeggen (mail of brief). Elke andere vorm van opzegging zal niet in behandeling worden genomen.
 • Bij uitschrijving gelden volgende regels:
  • Uitschrijving bij de recreatieve afdeling voor 15 oktober
   • Er wordt 1/5de van het inschrijvingsgeld in rekening gebracht + 50 euro administratieve kosten.
  • Uitschrijving bij de recreatieve afdeling na 15 oktober
   • Het volledige inschrijvingsgeld wordt aangerekend
  • Uitschrijving bij de Young Artist opleiding voor 15 oktober
   • Er wordt 1/4de van het inschrijvingsgeld in rekening gebracht + 50 euro administratieve kosten.
  • Uitschrijving bij de Young Artist opleiding na 15 oktober
   • Het volledige inschrijvingsgeld wordt aangerekend

2.4 De cursus/lessen

 1. De directie mag de lessen annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn zoals (niet-exhaustieve oplijsting) te weinig leerlingen, langdurige ziekte van een lesgever, etc. In geval van annulering vóór de aanvang van de lessen, heeft de leerling recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de lessen plaats, dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden à rato van het aantal nog niet genoten lessen.
 2. Overmacht: Studio Dansemble vzw is niet aansprakelijk indien haar verbintenissen definitief niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht én indien de overmacht niet toe te rekenen is aan Studio Dansemble VZW zelf. Overmacht omvat o.m. staking, lock-out, oorlog, mobilisatie, blokkade, opstand, epidemies, weersomstandigheden, brand, ontploffingen, alle omstandigheden die een essentiële wijziging van de economische toestand teweeg brengen, alsook alle gelijkaardige gebeurtenissen die onze onderneming dan wel haar partners zouden ondergaan, Studio Dansemble vzw behoudt zich in geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is in geen geval gehouden enige schadevergoeding te betalen.
 3. Is er interesse in nieuwe lessen, dan kan er voor inschrijving een gratis proefles gevolgd worden. Dit na contactname met de dansstudio per mail.
 4. De samenstelling van de groepen wordt door de docent van de desbetreffende cursus naar eigen inzicht ingedeeld. Dit is onder andere afhankelijk van leeftijd, vorderingen en speciale omstandigheden/wensen.
 5. De samenstelling kan tussentijds wisselen als de docent daartoe aanleiding ziet. Dit altijd in overleg. Ook kunnen lestijden / lesdagen tussentijds wisselen, dit altijd in overleg.

2.5 Ziekte en afwezigheid

 1. Bij ziekte / afwezigheid van de docent, zal deze altijd vervangen worden.
 2. Indien de leerling verhinderd is, is het verplicht de dansstudio (per mail of telefonisch) hiervan op de hoogte te brengen. De afwezigheid zal dan worden doorgegeven aan de desbetreffende docent. Bij verhindering van leerlingen vindt geen restitutie van lesgeld plaats.

3    Aansprakelijkheid

 1. Het betreden van de leslocaties en het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten van de dansstudio, geschiedt geheel voor risico van de leerling.
 2. De directie (en zijn personeel) is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten van Studio Dansemble of als gevolg van het verblijf in één van de leslocaties of op het terrein van de dansstudio.
 3. De directie kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde zaken.
 4. Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van de directie hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledige aan de dansstudio te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk.

4    Overig

 1. Het is niet toegestaan dat de lessen worden bijgewoond door anderen dan de leerlingen zelf. De directie heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansstudio te weigeren.
 2. Bij ondertekening verklaart de leerling de door Studio Dansemble opgestelde huisregels te allen tijde na te leven en is zich bewust dat bij het herhaaldelijk breken van de huisregels de toegang tot leslocaties van Studio Dansemble geweigerd zal worden.
 3. Het is mogelijk dat er bij (les)activiteiten van Studio Dansemble foto’s of video’s gemaakt worden van u of uw kind. Deze kunnen worden gebruikt voor informatieve en publicitaire doeleinden. Wij gaan er van uit dat u akkoord gaat met publicatie, tenzij u voorafgaand aan het schooljaar schriftelijk via het inschrijvingsformulier bezwaar aantekent.
 4. De leerling verklaart bij het ondertekenen volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten, lessen en cursussen die Studio Dansemble biedt.
 5. Bij een wijziging in de contact- en/ of adresgegevens is de leerling zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van deze gegevens. Eventueel ontstane kosten bij het nalaten van deze verantwoordelijkheid komen voor rekening van de leerling.
 6. Inschrijving via internet is volgens burgerlijk wetboek Boek 7, artikel 46 A t/m D een rechtsgeldige handeling.

5   Slotbepaling

Dit zijn de algemene voorwaarden per ingang van 01/09/2020. De voorwaarden van voorgaande jaren komen hierbij te vervallen. Bij inschrijving voor dit schooljaar gaat de leerling en lesgeldplichtige akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden.

6 Huisregels

Algemeen

 • Blijf altijd in het dansstudio-gedeelte van Studio 100. Het is ten strengste verboden om in de gangen van Studio 100 rond te lopen. Niemand, kinderen, ouders, vrienden, noch familie, loopt naar de verdiepingen, de andere studio’s of de bureaus van Studio 100.
 • Laat waardevolle voorwerpen thuis. De dansstudio is niet aansprakelijk voor verloren voorwerpen of diefstal.
 • Roken is niet toegestaan in de gebouwen van Studio 100. Ook niet in onze bar.
 • Wees beleefd. Jij bent het visitekaartje van onze dansstudio.

Danslessen

 • Blijf in je eigen kleedkamer tot de dansleraar je komt halen. Elke groep krijgt aan het begin van het jaar een kleedkamer toegewezen.
 • Loop en roep niet in de gangen en kleedkamers. Anders stoor je de lessen die dan aan de gang zijn en toon je geen respect voor de andere dansers, zangers en leerkrachten.
 • Laat geen kledij, drinkflesjes en papiertjes rondslingeren. Laat dus zeker de danszalen, kleedkamers en de gang netjes achter als je ze verlaat.
 • Zet een naam in je danskledij. Iedereen draagt hetzelfde uniform. Zorg dat je jouw spullen gemakkelijk terugvindt, door er je naam in te zetten.
 • Stoor de leerkrachten niet voor of na de lessen. Maak via het secretariaat een afspraak als je een gesprek wenst met de leerkracht. Het is niet de bedoeling dat de leerkracht tijd verliest door ouders te woord te staan voor een langdurig gesprek.
 • Gebruik geen gsm tijdens de danslessen. Dit geldt zowel voor dansers, zangers als leerkrachten, behalve bij zeer dringende gevallen. Je mag je gsm meenemen in de zaal en leg hem op de tafel bij de leraar. Zet hem wel op “stil”.
 • Draag geen piercing, zichtbare tattoos, juwelen, oorringen en uurwerken tijdens de danslessen. Zorg er ook voor dat je nagels niet te lang zijn. Op deze manier voorkom je dat je de andere dansers of jezelf kwetst. Lange gelnagels of nagellak zijn absoluut niet toegelaten in de Young Artist opleiding.
 • Blijf als ouder in de cafetaria. De danszalen en kleedkamers zijn enkel toegankelijk voor de dansers. Zo respecteer je de privacy van de dansers beneden. Alleen voor de Mini-kids zijn mama’s of papa’s toegestaan.
 • Doe je gewone schoenen uit in de danszaal. In de zalen liggen speciale dansvloeren. Het is dus ten strengste verboden om de danszalen met gewone schoenen te betreden.
 • Ga nooit de trap op en af op je kousen.
 • Choreografieën die in de les aangeleerd worden hetzij van de dansstudio zelf, hetzij van Studio 100 mogen in geen geval gebruikt worden voor andere doeleinden zoals aanleren aan andere scholen, evenementen, etcetera. Dit omwille van de wet op auteursrechten. Choreografen steken heel wat uren in het maken van een choreografie. Deze zomaar doorgeven aan anderen of er zelf gebruik van maken, toont geen respect naar de choreograaf toe.

Cafetaria

 • In de bar behouden de ouders hun sportiviteit en respect t.o.v. anderen en de dansstudio. We brengen de dansstudio niet in diskrediet. Zit je met een probleem of heb je een ongenoegen, richt je dan tot het secretariaat. Laat de bar een gezellige ontmoetingsruimte zijn en niet een plek waar frustraties in het openbaar geuit worden.
 • Studio Dansemble heeft het recht om toegang tot de bar en de gebouwen van Studio 100 te ontzeggen bij het niet naleven van bovenstaande criteria.
 • Kinderen die geen les hebben, blijven ook in de cafetaria.
 • Klop niet op de ramen of zwaai niet naar de dansers. Stel je even in de plaats van de leerkracht die de dansers in de hand moet houden.
 • Kinderen mogen het gebouw niet verlaten zonder begeleiding. Tenzij ze in het bezit zijn van een schriftelijke toelating van de ouders. De dansstudio kan bij afwijking van deze regel niet aansprakelijk gesteld worden. Laat de dansers dus voor alle zekerheid in de cafetaria wachten.
 • Neem geen drank uit de cafetaria mee naar beneden.
 • Ruim zelf je tafel af in de cafetaria. Zo help je Frank om alles proper te houden voor de volgende lessen.

Parking

 • Kom altijd binnen in de dansstudio via de trap aan de rechterzijkant van het gebouw. Kom dus zeker niet binnen langs de hoofdingang van Studio 100.
 • Parkeer je auto op de parking. Ook is er parkeergelegenheid achter het laatste gebouw van Studio100. “Kiss & Ride” aan de trap is wel toegestaan.
 • Als je de parking naast de dansstudio oprijdt, vergeet dan niet weg te rijden langs de achterkant. Let op het verkeersbord